Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн шуурхай зөвөлгөөнөөр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт

2013.04.17                                                                                                                                                                       Сонгинохайрхан дүүрэг

 

 

Д/д

Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж эрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа

Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/

Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан

Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

0

1

2

3

4

Үүрэг, даалгавар: 1. Шар усны үерээс хамгаалах тухай Хотын ерөнхий менежерийн 2013 оны 3 сарын 25-ны өдрийн 01 тоот албан даалгавар гарч дүүргүүдэд хүргүүлсэн тул албан даалгаварыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.

1

Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн 2013 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01 тоот албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн даргын баталсан удирдамжын дагуу Үерийн хамгаалалтын сувгийн ашиглалтын ажиллагаанд шалгалт хийхэд шар усны үерийн болон борооны ус зайлуулах байгууламж б¿хий 15 хорооны нутаг дэвсгэрийн дээрхи байгууламжуудад их хэмжээний хог, хаягдал хуримтлагдсан, ñóâàã, øóóäóó áºãëºðñºí зºрчил илэрсэн тул тус хороодын Засаг дарга нарт ¿åðèéí àìàíä áîëîí ºíäºð õ¿÷äëèéí äîð àþóëòàé á¿ñýä áóóñàí àéë,ºðõèéí ñóäàëãààã ãàðãàæ èð¿¿ëýõ, Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын ахлах байцаагчын заавал биелүүлэх албан шаардлагыг 2,3,4,5,6,9,20,22,23,26 дугаар хороо, нийслэлийн “Усны барилга байгууламж” НӨҮГ, дүүргийн Тээвэрлэлт үйлчилгээний төв, Дэд бүтэц тохижилтын хэлтэс, Тохижилт үйлчилгээний компани зэрэг аж ахуй нэгж байгууллагын удирдлага, хороодын Засаг дарга нарт х¿рг¿¿лж хог, õàÿãäëûã нэн даруй цэвэрлэж шар усны үерийн болон борооны ус чºлººтэй нэвтрэх нºхцлийг б¿рд¿¿лэх хугацаатай ¿¿ргийг ºгч ажилласан. Шалгалтын явцад ä¿¿ðãèéí 7 дугаар õîðîîíû íóòàãò Àврах гал унтраах 29 дүгээр àíãèéí áàðóóí òàëä 9 àéë øèíýýð ¿åðèéí àìàíä áóóñан байсныг дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Өмч, газрын харилцааны àëáанаас газрыг  ÷ºëººëæ àþóëã¿é á¿ñýä í¿¿õ тухай дүүргийн Онцгой комиссын шаардах хуудсыг өгч ажилласан. Үерийн аманд болон өндөр хүчдэлийн шугамны доор буусан айл өрхийн судалгааг гаргаж ирүүлэх албан тоотыг 22 хороодын Засаг дарга нарт хүргүүлж судалгааг нэгтгэн ажилласан. Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үерийн аманд буусан 461 айл өрхөд  Онцгой байдлын хэлтэс, Өмч, газрын харилцааны албаны дарга нарын гарын үсэг бүхий үерийн амнаас аюулгүй бүсэд нүүх шаардах хуудсыг тарааж өгсөн. Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагчын заавал биелүүлэх албан шаардлагын хүрээнд: Нийслэлийн “Усны барилга байгууламж” НӨҮГазар нь хуучин цэргийн хотхоны хойт талын 2-р хороотой хил залгаа үер усны замын гаргалгааны аман дээрх хог, гаргалгаан доторх лаг хогыг ковшоор хусч цэвэрлэн 7 тонны машинаар нэг,5 тонны машинаар 2 удаа нийт 17 тонн лаг хог ачиж цэвэрлэсэн. Дүүргийн Тохижилт цэвэрлэгээ үйлчилгээ ОНӨААТҮГазар нь тус дүүргийн 2,3 дугаар хорооны зааг жалга 3,4 дүгээр хорооны зааг жалганы үүсмэл хогийн цэгийг өдөр бүр 2 рейсээр, нийтийн их цэвэрлэгээний өдрүүдээр 12 рейсээр хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулсан.  2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн хойд хэсгийн гуу жалганы 2500 м.кв талбайгаас 880 м.куб буюу 11 рейс хогийг ачиж цэвэрлэсэн. 20 дугаар хороо Усны барилга байгууламж” НӨҮГазар, Ник ХХКомпантай хамтран 15 хүн 3 автомашинтай 20 тн хогийг үерийн далан сувгийн гаргалгаанаас ачиж зайлуулах  арга хэмжээ авч ажилласан. Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Дэд бүтэц тохижилтын хэлтэс, хороодын Засаг дарга нар хамтран 7 өдөр 70 хүний бүрэлдэхүүнтэй Тохижилт цэвэрлэгээ үйлчилгээ ОНӨААТҮГазар, Тээвэр үйлчилгээн төвийн автомашинаар үерийн далан, суваг, гуу жалганд хуримтлагдсан хог хаягдлыг цэвэрлэж зайлуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

 

 

Цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалж зарим хороодын нутаг дэвсэрт газар хөлдүү байгаа тул цэвэрлэж ачих боломжгүй байна.

 

Цаашид үерийн далан, суваг ,гуу жалгыг цэвэрлэх ажлыг холбогдох байгууллагууд анхаарч эрчимжүүлэх, дахин хур  хогны хуримтлал,  хаягдал үүсгэхгүй байгаа талаас нь хамтарч ажиллах.  

Үүрэг, даалгавар: 2. Сонгинохайрхан, Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга нар гэрэлтүүлэг ашиглагч байгууллагуудтай гэрээ хийгээгүй байгааг анхаарч, гэрээг яаралтай байгуулан гэрэлтүүлгийн асаалтыг сайжруулах.

2

2013 оны 1 дүгээр сард Дүүргийн Засаг даргатай гэрээ хийх гэсэн боловч Засаг дарга татгалзсан. 2013 оны 4 дүгээр сард “Филпс ХХК”-тай 5 дугаар сарын 15 хүртэл түр гэрээ байгуулахаар санал оруулсан боловч гэрээ одоогоор баталгаажаагүй байна.

 

 

.

Үүрэг, даалгавар: 3. Инженерийн хангамжийн байгууллагууд 2012-2013 оны өвөлжилтийг өнгөрүүлсэн байдлын талаарх тайланг Захирагчийн ажлын албанд 2013 оны 04-р сарын 15-ны дотор ирүүлэх.

3

Дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудын 2012-2013 оны өвөлжилтийг өнгөрүүлсэн байдлын талаарх тайланг Захирагчийн ажлын албанд 2013 оны 04-р сарын 15-нд хүргүүлэв. 

 

 

.

Үүрэг, даалгавар: 4. 2013 оны 04-р сарын 20-ны өдөр буюу Бямба гаригт бүх нийтийн их цэвэрлэгээг дүүргүүдийн Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс зохион байгуулж хог хаягдлыг цуглуулан тээвэрлэх ажлыг хуваарийн дагуу явуулах Жич: Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд төр захиргааны байгууллагуудын төрийн албан хаагчдыг хуваарьт талбайд гаргаж цэвэрлэгээний ажилд идэвхитэй оролцуулах, тайлан дүн мэдээг Захирагчийн ажлын албанд ирүүлэх.

4

2013 оны 04-р сарын 20-ны өдөр буюу Бямба гаригт бүх нийтийн их цэвэрлэгээг  зохион байгуулах захирамж гарган ажлын хэсэг байгуулан, хог хаягдлыг цуглуулан тээвэрлэх ажлын хуваарийг хийж байна.

Тухайн өдөр зохион байгуулж явуулахаар төлөвлөсөн байгаа.

 

 

 

 

Үүрэг, даалгавар: 5. Хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэх хуваарийг баталж иргэдэд сурталчилах ажлыг зохион байгуулах.

 

5

 

Хог  тээвэрлэгч   байгууллагуудтай  аж  ахуй  нэгж,  байгууллагууд  СӨХ,   ОСНААК ,  хороодтой   гэрээ  байгуулсан.  Гэрээний дагуу хог ачиж тээвэрлэх хуваарь гарган  мөрдлөг  болгон ажиллаж  байна.      

 

 

 

 

 

 

 

Үүрэг, даалгавар: 6. Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайд нарын 7-р байга хурал-ын ажлын хүрээнд төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг эрчимжүүлэх, гүйцэтгэлийг богино хугацаанд чанартай хангах.

6

  Хотын  ерөнхий менежер бөгөөд  Захирагчийн  ажлын  албаны  даргын  баталсан  удирдамжийн  дагуу  ажлын хэсэг газар дээр нь бэлтгэл ажлын явц байдалтай танилцаж,  гүйцэтгэлийн   хяналт  тавин ажиллаж байна.

Шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах болно.