1.  “Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайд нарын 7 дугаар бага хурал”-ын хүрээнд хийгдэж буй төлөвлөсөн  тохижилт, сэргээн засварлалт, авто замын нөхөөс хийх, тэмдэг тэмдэглэгээг шинэчлэх , гэрэлтүүлэг болон чимэглэлийн ажлыг 2013 оны 04 сарын 25-ны өдрийн дотор бүрэн  дуусгах.  / Бүх дүүргүүдэд, ХТГазар /           

 

                                                                                                                                                           

2.  Ерөнхий менежерийн тушаалаар дүүргүүдэд эрх шилжсэн тохижилт, цэвэрлэгээ, засвар үйлчилгээний ажилд хяналт тавьж, ажлыг яаралтай дуусгах.  / Бүх дүүргүүдэд / 

3.  “Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайд нарын 7 дугаар бага хурал”-ын үеэр ирэх зочид төлөөлөгчдийн байрлах зочид буудал, зоог барих хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад тавих хяналтанд анхаарах.  / Бүх дүүргүүдэд /

4.  “Тамхины хяналтын тухай” хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хүрээнд тамхи нууцаар  худалдаалж байгаа худалаа үйлчилгээний газруудад тавих хяналтыг чангатгах.  / Бүх дүүргүүдэд /