НЭГ.  Ерөнхий боловсролын сургуулиуд хүүхдийн бүтээлээр үзэсгэлэн гаргах, өрөө бэлдэх, цаашлаад дүүргийн музейтай болох, үүнийг  анхааралдаа авч төлөвлөгөө боловсруулан танилцуулах

                            /Боловсролын хэлтэс, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс/

ХОЁР. Оны эхэнд  бүх хэлтэс албадуудыг дүүргийн Засаг даргатай хамтран жилдээ 1-2 шинэлэг ажлыг хийх үүрэг даалгавар өгөгдсөн үүний дагуу шинэлэг ажлын жагсаалтыг гаргаж танилцуулах

 

                                             /Захиргаа хуулийн хэлтэс/

ГУРАВ. Дүүргийн 3 бүсэд Захирагчийн ажлын алба ажиллаж байгаатай холбогдуулан гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлыг  дүүрэгтэйгээ уялдуулан хийх, ямар ажил хийх болон хийж байгаагаа танилцуулж байх

                                    /Толгойт, Баянхошуу, Наран дахь ЗАА/

ДӨРӨВ. Дүүргийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажилд нутгийн захиргааны байгууллагууд, иргэн аж ахуйн нэгжүүд анхаарал хандуулах, мод тарих өдөрт идэвхи санаачилгатай оролцох, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, ургуулах, тордох ажлыг ахмадын байгууллагуудад бүрэн  хариуцуулж, ахмадын хороо энэ ажлын хүрээнд төлөвлөгөө гарган ажиллах

                                          /Ахмадын хороо, ХМОНХА/

 ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС