НЭГ.  Борооны улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа  хонхор болон ус тогтдог газруудын судалгааг гаргаж, шороогоор дүүргэж тэгшлэх, янзлах

/Хороодын Засаг дарга, Онцгой байдлын хэлтэс, ДБТХ хамтрах/

ХОЁР. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт шинээр хийгдэж байгаа замуудын тэмдэг тэмдэглэгээнд хяналт тавьж,  шаардлагатай газруудад тавиулах                    

/ Замын цагдаагийн тасаг/

 

ГУРАВ. Наадмын бэлтгэл ажлууд болон, орон нутгийн хөгжлийн  сангаар хийгдэж байгаа ажлуудыг  эрчимжүүлэх     

/ Холбогдох бүх байгууллагууд/

ДӨРӨВ.  Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, нэгдсэн төлөвлөгөө гарган танилцуулах

/ Наран, Баянхошуу, Толгойт дахь ЗАА,  ЭЗТХ /

ТАВ. Дүүргийн удирдах ажилтнуудын 2014 оны 1 сараас хойших шуурхай хуралдаанаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг  дараагийн шуурхай дээр хүснэгтээр гарган танилцуулах

/Захиргаа хуулийн хэлтэс /

ЗУРГАА. Нийслэл, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын эхний хагас жилийн хэрэгжилтийн явцын тайланг нэгтгэн гаргаж Засаг даргын Тамгын газарт / харъяа хэлтэстээ/ 6-р сарын 22-ны дотор ирүүлэх, Тамгын газрын хэлтсүүд 6-р сарын 25-ны дотор Эдийн засаг төлөвлөлтийн хэлтэст ирүүлэх, 6-р сард багтаан Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх 

/ Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албад /