Хэрэгжүүлэх байгууллага

Товч
агуулга

Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

Нутгийн захиргааны нийт байгуулагуудын Удирдлагууд

Шилэн дансны тухай хуулийг 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхтэй холбогдуулан хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах бэлтгэл ажлуудыг 02-р сарын 01-ны дотор хийж дуусгах, шилэн дансруу шилжсэн байх.    

14

Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч

2

НЗДТГ-ын СБТХэлтэс,
НӨХГ, НЕТГ, Дүүргүүд

Энэ оны хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэх ажлууд болон түүнийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын графикийг төлөвлөгөөг  урьдчилан гаргах  ажлын хэсэг байгуулж, Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.

14

Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч

3

УБ хотын Цагдаагийн газар

Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр дүүргийн Засаг дарга нарын гэмт хэрэг зөрчлийн мэдээлэлээс хулгайн болон танхайрах гэмт хэргүүд өссөнд  дүн шинжилгээ хийж авах  арга хэмжээний талаар санал боловсруулж, мөн УБ хотын Цагдаагийн газрын бүтцийн саналаа нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах.  

14

Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч

4

Дүүргийн
ЗДТГ

Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын  ажлууд болон газар зохион байгуулалт, зөрчилтэй барилга байгууламжийн тухай товч мэдээллүүд дараагийн шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулах.

14

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР