Та энд дарж үзнэ үү.

2019 оны 09 дүгээр сарын 31                                                              Улаанбаатар хот

 

            Дүүргийн хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандаж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын “UB ERP” системээр бүртгэгдсэн 652 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг  бүртгэн хүлээн авч, холбогдох хэлтэс, тасгуудад шилжүүлж, 633 өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа  19 өргөдөл, гомдол байна.

         Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт иргэдээс ирж байгаа өргөдөл, гомдолтын хандалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны байдлаар нийт 652 өргөдөл, гомдол ирсэнээс хамгийн их 62 буюу 9.52 хувь нь мөнгөн тусламж, 44 буюу 6.78 хувь нь  ахмадын орон сууц хөтөлбөрт хамрагдах, 44 буюу 6.78 хувь нь  буцалтгүй тусламж хүссэн тухай байна.

      Өргөдөл, гомдлыг санал хүсэлтээр үзэхэд талархал-4, санал-3, хүсэлт-488, гомдол-157, байна. Иргэдээс гаргасан гомдолд дүн шинжилгээ хийхэд хамгийн их хандалт өндөртэй нь сууц өмчлөгчдийн холбоо, орчны бохирдол, хог хаягдлын гомдол байна.  Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 8 хоног 7 цаг 51 минут,  Засаг даргын Тамгын газрын  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ 0.82 буюу “B” үнэлгээтэй байна.

Та энд дарж үзнэ үү.

Та энд дарж үзнэ үү.

2019 оны 08 дугаар сарын 31                                                                Улаанбаатар хот

 

            Дүүргийн хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандаж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын “UB ERP” системээр бүртгэгдсэн 580 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг  бүртгэн хүлээн авч, холбогдох хэлтэс, тасгуудад шилжүүлж, 561 өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа  19 өргөдөл, гомдол байна.

         Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт иргэдээс ирж байгаа өргөдөл, гомдолтын хандалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 2019 оны 08 дугаар сарын 31-ны байдлаар нийт 580 өргөдөл, гомдол ирсэнээс хамгийн их 57 буюу 9.88 хувь нь мөнгөн тусламж, 44 буюу 7.63 хувь нь  ахмадын орон сууц хөтөлбөрт хамрагдах, 43 буюу 7.45 хувь нь  буцалтгүй тусламж хүссэн тухай байна.

      Өргөдөл, гомдлыг санал хүсэлтээр үзэхэд талархал-4, санал-3, хүсэлт-438, гомдол-135, байна. Иргэдээс гаргасан гомдолд дүн шинжилгээ хийхэд хамгийн их хандалт өндөртэй нь сууц өмчлөгчдийн холбоо, орчны бохирдол, хог хаягдлын гомдол байна.  Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 8 хоног 7 цаг 51 минут,  Засаг даргын Тамгын газрын  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ 0.82 буюу “B” үнэлгээтэй байна.

Та энд дарж үзнэ үү.

Та энд дарж үзнэ үү.

2019 оны 07 дугаар сарын 31                                                             Улаанбаатар хот

 

            Дүүргийн хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандаж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын “UB ERP” системээр бүртгэгдсэн 511 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг  бүртгэн хүлээн авч, холбогдох хэлтэс, тасгуудад шилжүүлж, 502 өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа  9 өргөдөл, гомдол байна.

         Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт иргэдээс ирж байгаа өргөдөл, гомдолтын хандалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ны байдлаар нийт 511 өргөдөл, гомдол ирсэнээс хамгийн их 53 буюу 10.43 хувь нь мөнгөн тусламж, 43 буюу 8.46 хувь нь  ахмадын орон сууц хөтөлбөрт хамрагдах, 39 буюу 7.68 хувь нь  буцалтгүй тусламж хүссэн тухай байна.

      Өргөдөл, гомдлыг санал хүсэлтээр үзэхэд талархал-4, санал-3, хүсэлт-390, гомдол-114, байна. Иргэдээс гаргасан гомдолд дүн шинжилгээ хийхэд хамгийн их хандалт өндөртэй нь сууц өмчлөгчдийн холбоо, орчны бохирдол, хог хаягдлын гомдол байна.  Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 8 хоног 7 цаг 51 минут,  Засаг даргын Тамгын газрын  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ 0.82 буюу “B” үнэлгээтэй байна.

Та энд дарж үзнэ үү.

Та энд дарж үзнэ үү.