Гамшгаас хамгаалах хуулийн хэрэгжилтийг шалгах, дүүргийн нутаг дэвсгэрт тохиолдож болзошгүй аюулт үзэгдэл техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх зорилгоор дүүргийн Онцгой комиссын гишүүд болон хороодын Засаг дарга нарт гамшгаас хамгаалах мэдлэгийг дээшлүүлэх, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах  сургалтыг 2017 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр зохион байгуулна.