Мэргэжлийн Хяналтын ерөнхий газрын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр баталсан 01/98 тоот удирдамж, “Нийгмийн даатгалын тухай хууль”- ийн 33 дугаар зүйлд заасны дагуу Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэст Тэтгэврийн болон Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэлт, зарцуулалтын чанар үр дүнд үнэлгээ дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийгдэж байна.