Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа хууль хяналтын байгууллагын улсын байцаагч нарт шинэчлэн батлагдсан "Зөрчлийн тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль"-ийн талаар сургалт зохион байгууллаа.