Товч агуулга

Биелэлт өгөх Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан

1

Улс, нийслэлийн төсөв, ОНХС-ийн хөрөнгө, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны тухай хууль болон холбогдох журмуудын дагуу шударга, ил тод нээлттэй зохион байгуулж, 2018 оны 4 дүгээр сарын 01-ны өдрийн дотор гэрээ байгуулж, төсөл, арга хэмжээний ажлыг эхлүүлэх. /Эрх шилжүүлсэн 30 байгууллага/

2018.03.07

    

 

 

Худалдан авах ажиллгааны алба

2

Сургууль, цэцэрлэгийн анги танхим, эмнэлэгүүдийн дотоод орчны агаарын чанарыг сайжруулах чиглэлээр олгосон агаар цэвэршүүлэгчийн ашиглалтанд арга зүйн зөвөлгөө өгөх, агаар цэвэршүүлэгчийн ашиглалтын зардлыг тухайн сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгийн урсгал зардалд тусгах, хяналт тавих, үр дүнг олон нийтэд мэдээлж ажиллах.

2018.03.07

 

 

 

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

 

3

Байгууллагууд цагийн бүртгэлийн системийг албан хаагчдын цалинтай холбож ажлын цагийн ашиглалтад хөшүүрэг болгох, гадуур ажлын дэвтэрт тэмдэглэл хөтлөн бүртгэх, цаг бүртгэлийн системээ хөгжүүлж сайжруулах, цагийн бүртгэлд тогтмол хяналт тавих

2018.03.07

 

 

ЗДТГ

4

Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах 6 сургуулийн 3 дугаар ээлжээр хичээллэж байгаа 500 орчим хүүхдийг 12 чиглэлд автобусаар үйлчилж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр “Хүүхэд хамгаалал" арга хэмжээг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах.

2018.03.07

 

 

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

 

5

Сонгинохайрхан дүүргийн хэмжээнд Галын дуудлага болон гэмт хэргийн нөхцөл байдал хүндэрч байгаа талаар нийслэлийн шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулагдсан. Үүнтэй холбогдуулж учир шалтгааныг тодоруулах, тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах

2018.03.07

 

 

ОБХ, Цагдаагийн 1,2,3 р хэлтсүүд

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР