Дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс 21 дүгээр хорооны малтай өрхүүдээр тандалт хийж, малын шилжилт хөдөлгөөн, малын зүй бус хорогдол, сэг зэмийн устгал цэвэрлэгээний байдалд хяналт тавин ажиллаж байна.