Видео

Засаг даргын Тамгын газраас Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран Төрийн албаны тухай хууль-ийн шинэчилсэн найруулгаар сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөх Нэргүй удирдан явуулж Засаг даргын Тамгын газрын 65 албан хаагчид хамрагдлаа.