Видео

Дүүргийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл, ЗДТГ-ын хэлтэс албадын дарга нар, сургууль цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нарт Авлигын гэмт хэргийн талаар болон шинэ хуулиудын талаарх сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтыг Авлигатай тэмцэх газрын Ахлах мөрдөгч, ахлах комиссар Ч.Жаргалбаатар явуулж, салбар бүрт гарч байгаа авлигын судалгааг дэлгэрэнгүй танилцууллаа.