Видео

Дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан Халамжаас хөдөлмөрт шилжих бодлогын хэрэгжилтийг хангах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааг сурталчилах, хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг өрхийн хөдөлмөрийн насны ажилгүй иргэдэд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, тохирох байнгын ажлын байранд зуучлах,  иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх, тэдний санал хүсэлт, тулгамдаж буй асуудлуудыг сонсох, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих дүүргийн дэд хөтөлбөрийн төслийг боловсруулах үндэслэл шаардлагыг судлах, ажил олгогч, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүний нөөцөө бүрдүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “Өрхийн хөгжил” уулзалт сургалтыг “Шинэ хөгжлийн түлхүүр” төрийн бус байгууллагатай хамтран 32 хороонд 2018 оны 10 сарын 4-ны өдрөөс 18-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох бүлгийн зөвлөгөөг 1587 иргэнд өгч, 389 иргэнд ганцаарчилсан зөвлөгөө өгч ажиллалаа.