Видео

Дүүргийн улаан загалмайн хороо төр улаан загалмай хамтын ажиллагааны салбар зөвлөлийн хурлаа хийлээ. 2018 оны тогтвортой хөгжлийн үзүүлэлтийн тайлан, төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үйл ажиллагааны тайлангуудаа танилцуулан, 2019 оны хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөгөө хэлэлцжээ.