Видео

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/07 тоот "Сар шинэ 2019" нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай тушаалын дагуу тус Сонгинохайрхан дүүргийн цагдаагийн хэлтсүүд хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 2019 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2019 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хооронд Монголын уламжлалт сар шинийн баярыг угтаж нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, яллагдагчаар татах этгээдүүд нь тогтоогдоогүй хэргийг илрүүлэх, оргон зайлсан болон сэрдэгдсэн этгээдүүдийг олж тогтоох зорилгоор зохион байгуулж байна.