Дүүргийн Засаг даргын А/495  дугаар захирамжийн хүрээнд Эрүүл мэндийн төв, Улаан загалмайн хороотой хамтран бага насны хүүхдийн хоол шим тэжээл, анхны тусламж үзүүлэх сургагч багш бэлтгэх сургалтыг Эрүүл мэндийн төвийн хоол зүйн кабинетийг түшиглэн зохион байгууллаа. Сургалтад хороодын нийгмийн ажилтнууд, 1-5 насны хүүхэдтэй ээжүүд болон хорооны хэсгийн ахлагч, сайн дурын идэвхтэн 60 хүн хамрагдлаа.

Сургалтыг Эрүүл мэндийн төвийн төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Мөнхбаатар, эмчилгээний хоол зүйч Г.Хишигдаваа, Улаан загалмайн хорооны сургалтын арга зүйч, сургагч багш У.Мөнхзаяа нар явуулсан.

Сургагч багш нар 2 хороонд сургалт зохион байгуулж, бага насны хүүхэдтэй ээжүүдэд туслах ба өөрсдийн сурсан, шинээр санаачилсан хүүхдийн хоолоор үзэсгэлэн гаргаж сурталчилхаар ажиллаж байна.