Видео

Монгол улсын Засгийн газрын 62 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” захирамж, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын А/556 дугаар захирамжаар өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарласан.

Дүүргийн төрийн албан хаагчид хороодод эргүүл хийж айл өрхийн галлагаа, түлш, зуух халаалтын аюулгүй байдлыг шалган ажиллаж байна.