Видео

 

 

1.    “Шилдэг хороо” болзолт уралдаан -  11 дүгээр хороо – Тэргүүн байр

 

2.    “Шилдэг хороо” болзолт уралдаан – 7 дугаар хороо - Шагналт байр

 

3.    “Шилдэг хороо” болзолт уралдаан – 16 дугаар хороо - Шагналт байр

 

4.    “Шилдэг хэсгийн ахлагчийн баг” болзолт уралдаан – 15 дугаар хороо – Тусгай байр

 

5.    “Шилдэг хэсгийн ахлагчийн баг”  болзолт уралдаан – 2 дугаар хороо - Шагналт байр

 

6.     “Шилдэг хэсгийн ахлагчийн баг” болзолт уралдаан – 25 дугаар хороо - Шагналт байр

 

7.    “Манай хороо – миний гудамж” болзолт уралдааны “Шилдэг тохижилттой гэр хорооллын хороо” – 28 дугаар хороо - Гутгаар байр 

 

8.    “Манай хороо – миний гудамж” болзолт уралдааны “Шилдэг тохижилттой байр хорооллын хороо” – 15 дугаар хороо -  Тусгай байр  

 

9.    “Манай хороо – миний гудамж” болзолт уралдаан “Шилдэг тохижилттой гэр хорооллын хороо” – 10 - Тусгай байр