Маягт 13                                            Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын

газрын даргын 2018 оны 09-р сарын 17-ны

өдрийн А/134-р тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

 

 

Сонгинохарйхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны А/134-р тушаал

Хорооны сахиулын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ, ур чадвар тооцох хуудас

2018 оны .... -р сар

Д/д

Үндсэн ажлын гүйцэтгэлийн бүтээмжийг үнэлэх үзүүлэлтүүд

Авбал зохих оноо

/Нийт

0-100/

Гүйцэтгэл, ур чадвараа дүгнүүлсэн ажилтны өөрийн үнэлгээ

Ажилтны гүйцэтгэл,

ур чадварын үнэлгээ өгч дүгнэсэн албан тушаалтны үнэлгээ

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

1.

Ажлын цаг ашиглалт

10

 

 

2.

Хороо, өрхийн эмнэлгийн цогцолбор байрны эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах.

10

 

 

3.

Дулааны шугам сүлжээ, цахилгаан зуухны хэвийн горимд хяналт тавих, эрсдэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх,  үргүй зардлыг багасгах тал дээр санаачлагатай ажилласан.  

10

 

 

4.

Үүдний талбайн эмх цэгц, цэвэрлэгээ

10

 

 

5.

Гал, усны аюулаас сэргийлж ажиллах.

10

 

 

6.

Өгсөн үүрэг, даалгаврын биелэлт.

10

 

 

7.

Харьцааны соёл

5

 

 

8.

Цаг үеийн ажилд оролцсон байдал.

5

 

 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээний хэсгийн нийт оноо

70

 

 

Ур чадварын үнэлгээ

1.

Бусдаас илүү хичээл зүтгэл гарган ажилласан, илүү ур чадвартай байсан.

10

 

 

2.

Ажлын байрны эмх цэгц, цэвэрлэгээ, ёс зүйн харилцаа үлгэр жишээ байдал.

10

 

 

3.

Эрхэлсэн ажлын чиглэлээр  зөрчил, доголдол гаргаагүй байх.

10

 

 

Ур чадварын үнэлгээний хэсгийн нийт оноо

30

 

 

Гүйцэтгэл, ур чадварын үнэлгээний нийлбэр оноо

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үндсэн ажлын гүйцэтгэлд нөлөөлсөн шалтгааны талаарх ажилтны тайлбар: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ярилцлага, тодруулга: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ....... %

Тухайн ажилтанд ур чадварын хэдэн хувь  олгох.

 

Тайлбар:........................................................................................................................................................

Гүйцэтгэл, ур чадварын үнэлгээний нийт оноо

Ур чадвар

95-100 оноо

25%

90-95 оноо

20%

85-90 оноо

15%

80-85 оноо

10%

80 доош оноо

Ур чадвар % тооцогдохгүй

Гүйцэтгэл, ур чадвараа дүгнүүлсэн ажилтан:

......................................................................../............................./

(Албан тушаал)                       (гарын үсэг)                   (Нэр)

 

Үнэлгээ өгч дүгнэсэн:

......-р хорооны Зохион байгуулагч ..................................................................../....................................../

                                    (гарын үсэг)                              (Нэр)

 

Жич: Гүйцэтгэл, ур чадварын нийлбэр үнэлгээ 80 онооноос дээш үнэлэгдсэн тохиолдолд ур чадвар нэмэгдлийг хүснэгтийн дагуу тооцно.

 

 

 

ДҮГНЭСЭН:

 

            СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН............-Р ХОРООНЫ

            ЗАСАГ ДАРГА .......................................................................................

                                                (тамга, гарын үсэг)                         (нэр)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маягт 14                                           Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын

газрын даргын 2018 оны 09-р сарын 17-ны

өдрийна/134-р тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

 

Хорооны үйлчлэгч нарын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ,

ур чадвар тооцох хуудас

2018 оны .... -р сар

д/д

Үндсэн ажлын гүйцэтгэлийн бүтээмжийг үнэлэх үзүүлэлтүүд

Авбал зохих оноо

/Нийт

0-100/

Гүйцэтгэл, ур чадвараа дүгнүүлсэн ажилтны өөрийн үнэлгээ

Ажилтны гүйцэтгэл,

ур чадварын үнэлгээ өгч дүгнэсэн албан тушаалтны үнэлгээ

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

1.

Ажлын цаг ашиглалт.

10

 

 

2.

Ажлын байрны эмх цэгц нь үлгэр жишээ байх, хариуцсан өрөө, тасалгааны цэвэрлэгээг чанартай хийх, ариун цэврийн шаарлага хангасан байх.

10

 

 

3.

Харьцааны соёл, Хөдөлмөр АА-ны хувцас жигдрэлт.

10

 

 

4.

Байгууллагын доторх эд хогшлыг байнга цэвэр үзэмжтэй байлгах, бүрэн бүтэн байдлыг хангах.

10

 

 

5.

Өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт.

10

 

 

6.

Харьцааны соёл, ёс зүйн харилцаа.

5

 

 

7.

Цаг үеийн ажил оролцсон байдал.

5

 

 

8.

Ариутгалын бодис хэрэглээ

5

 

 

9.

Багаар хамтарч ажиллах.

5

 

 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээний хэсгийн нийт оноо

70

 

 

Ур чадварын үнэлгээ

1.

Бусдаас илүү хичээл зүтгэл гарган ажилласан, илүү ур чадвартай байсан.

10

 

 

2.

Ажлын байрны эмх цэгц, цэвэрлэгээ, ёс зүйн харилцаа үлгэр жишээ байдал.

10

 

 

3.

Эрхэлсэн ажлын чиглэлээр  зөрчил, доголдол гаргаагүй байх.

10

 

 

Ур чадварын үнэлгээний хэсгийн нийт оноо

30

 

 

Гүйцэтгэл, ур чадварын үнэлгээний нийлбэр оноо

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үндсэн ажлын гүйцэтгэлд нөлөөлсөн шалтгааны талаар ажилтны тайлбар: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ярилцлага, тодруулга: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ....... %

Тухайн ажилтанд ур чадварын хэдэн хувь  олгох.

 

 

Тайлбар:...................................................................................................................................................

Гүйцэтгэл, ур чадварын үнэлгээний нийт оноо

Ур чадвар

95-100 оноо

25%

90-95 оноо

20%

85-90 оноо

15%

80-85 оноо

10%

80 доош оноо

Ур чадвар % тооцогдохгүй

Гүйцэтгэл, ур чадвараа дүгнүүлсэн ажилтан:

 

........................................................................./............................./

(Албан тушаал)                       (гарын үсэг)                   (Нэр)

 

Үнэлгээ өгч дүгнэсэн:

......-р хорооны Зохион байгуулагч ..................................................................../....................................../

                                    (гарын үсэг)                              (Нэр)

 

Жич: Гүйцэтгэл, ур чадварын нийлбэр үнэлгээ 80 онооноос дээш үнэлэгдсэн тохиолдолд ур чадвар нэмэгдлийг хүснэгтийн дагуу тооцно.

 

 

 

ДҮГНЭСЭН:

 

            СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН............-Р ХОРООНЫ

            ЗАСАГ ДАРГА .......................................................................................

                                                (тамга, гарын үсэг)                         (нэр)

 

 

 

Олон улсын ахмадын өдрийг тохиолдлуулан Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч Д.Баярсайхан тойргийнхоо 10, 11, 28-р хороодын 1200 ахмадыг соёлын төв өргөөнд хүлээн авч, урлагийн тоглолт үзүүлжээ. Түүнчлэн энэ үеэр 23 ахмадад өргөмжлөл гардуулж, хүндэтгэл үзүүлсэн байна.

Цагдаагийн ерөнхий газар, “JCI Монгол байгууллага хамтран бага насны хүүхдүүдэд замын хөдөлгөөнд аюулгүй оролцох дадал эзэмшүүлэх, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, гэмтэл ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “ONE COMMUNITY” төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байна.

Уг төслийн хүрээнд 104-р сургууль дээр хүүхдэд ээлтэй гарц байгууллаа. Гарцын нээлтийн үйл ажиллагаанд дүүргийн Засаг дарга Ж.Сандагсүрэн, JCI Монгол байгууллагын 2018 оны Үндэсний Ерөнхийлөгч М.Батбаяр болон Удирдлагын багийн төлөөлөл, ЦЕГ-ын Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тасгийн дарга, Цагдаагийн ахмад Д.Будзаан, JCI Капитал салбар байгууллагын 2018 оны удирдлагын багийн төлөөлөл болон гишүүд оролцлоо.

Өнөөдөр Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдөр. Өнөө жил Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх 23 дахь, хэлмэгдэгсдийн гэгээн дурсгалыг мөнхжүүлэх 81 дэх жил тохиож байна.

Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комисс болон нийслэл, дүүргүүдийн салбар комиссууд хамтран өнөөдөр Сонгинохайрхан уулын бэлд байрлах Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийн дурсгалын хөшөөнд цэцэг өргөж, хүндэтгэл үзүүллээ.

Уг арга хэмжээг Сонгинохайрхан дүүргийн Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах салбар комисс хариуцан жил бүр зохион байгуулж, улс, нийслэл дүүргүүдийн Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах комиссууд оролцож, ийнхүү өглөөний наран мандах 09:00 цагт Монгол улсын Хүндэт харуул жагсч, үлээвэр хөгжим гашуудлын ая эгшиглүүлэн эхлүүлж, цугласан олон мэхийн ёсолж, хүндэтгэл үзүүлэн, цэцэг өргөснөөр өндөрлөдөг юм. Үүний зэрэгцээ улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэн, халуун амиа алдсан мянга мянган хэлмэгдэгсэдээ дурсан хүндэтгэж, Сонгинохайрхан дүүргийн буддын сүм хийдийн лам хуваргууд ном хурдаг уламжлал тогтсон юм.

                Энэ жилийн цэцэг өргөх ёслолд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраас дэд дарга, бодлого үйл ажиллагааны менежер Б.Саруул тэргүүтэй төлөөллүүд болон Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын Нарийн бичгийн дарга П.Нарандалай, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Захиргаа бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Б.Мөнх-Оргил, Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах салбар комиссын дарга Б.Мөнхцэцэг, Сүхбаатар дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Э.Ганбат, Ажлын албаны дарга Д.Азжаргал, Хуурай замын цэргийн командлагч, Бригадын генерал Б.Амгаланбаатар, Агаарын цэргийн командлалын штабын дарга Бригадын генерал Б.Батбаяр, Зэвсэгт хүчний 017 дугаар ангийн захирагч Ж.Баясгалан, 150 дугаар ангийн захирагч хурандаа С.Болдбаатар, 011 дүгээр ангийн захирагч, хурандаа С.Жамбалжамц, 013 дугаар ангийн Штабын дарга Б.Заяат болон бусад албаны хүмүүс, хэлмэгдэгсдийн ар гэрийн төлөөлөл оролцлоо.

Сонгинохайрхан дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс нь тус хэлтсийн архивын сан хөмрөгт хадгалагдаж байгаа нийт 5886 /давхардсан тоогоор/ аж ахуй нэгж байгууллагын 1995-2005 онуудын шимтгэл төлөлтийн сар, улирлын тайлан болох /НД-7, НД-8/, 527 ширхэг хадгаламжийн нэгжийг цахимжуулан бүртгэх ажлыг амжилттай дуусгалаа.

Ингэснээр иргэд даатгуулагчдын шимтгэл төлөлтийн тооцооны лавлагааг хадгаламжийн нэгжээс шүүн 7-14 хоногт багтаан гаргаж өгдөг байсан бол 1-2 хоногт гаргаж өгдөг болсноор даатгуулагч, иргэдэд богино хугацаанд, чирэгдэлгүй, хөнгөн шуурхай үйлчлэх таатай боломж бүрдэж байна.

Цаашид бид даатгуулагч тус бүрийн цалингийн мэдээллийг цахимжуулах ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Олон улсын залуучуудын хөгжлийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан залуучуудын идэвхи, оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдэнд тулгамдаж буй асуудлыг залуучуудын санал санаачлагаар хэрхэн шийдвэрлэх талаар хамтдаа хэлэлцэх, түүнчлэн залуучуудын нэг цэгийн үйлчилгээ болох “Залуучуудын хөгжлийн төв”-ийг сурталчлан таниулах, Залуучуудын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон ТББ-н хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх зорилгоор ирэх хагассайн өдөр буюу 8-р сарын 24-нд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд өдөрлөг зохион байгуулах гэж байна.

Залуучууд та бүхэн өдөрлөгт хүрэлцэн ирсэнээр цагийн болно байнгын ажлын байрны мэдээлэл, “Start Up” буюу гарааны бизнесийн талаарх мэдээлэл, хууль зүйн болон сэтгэл зүйн туслалцаа дэмжлэг авч, сонирхлын дагуу үнэ төлбөргүй клуб, бүлэгт хамрагдах боломжтой.

                Өдөрлөгт Нийслэлийн 9 дүүргийн Залуучуудын хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааны танилцуулга болох юм.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 80027744, 99108270

Фэйсбүүк хаяг: Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Zaluukhun.mn

Цаг уур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн мэдээгээр өнөөдөр Нийслэл даяар дуу цахилгаантай аадар бороо орж, салхи баруун өмнөөс хойш эргэж секундэд 5-10 метр, зарим үед секундэд 12-14 метр хүрч ширүүсэх төлөвтэй байгаа тул иргэдийг болзошгүй үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлж анхаарал болгоомжтой байхыг дүүргийн Онцгой комиссоос анхааруулж байна.

     БНСУ-ын Бусан хотын Хамтын ажиллагааны сан СХД-ийн 19 дүгээр хороотой хамтран ажиллах гэрээг 2017 онд байгуулсан. Хамтын ажиллагааны хүрээнд Бусан хотын сайн дурын гишүүд, эмч нар 19 дүгээр хорооны иргэдэд үнэ төлбөргүй эмчийн үзлэг хийж, оёдол, цаг засвар зэрэг олон төрлийн сургалт өглөө. Энэхүү арга хэмжээнд УИХ-ын гишүүн Н.Учрал, БНСУ-аас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Chung Jae Nam, дүүргийн Засаг даргын орлогч, Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, ядуурлыг бууруулах төслүүдийн удирдагч Д.Ундармаа, Хамтын ажиллагааны сангийн тэргүүн Alok K. Roy AIR PUSAN компанийн Монгол дахь бие төлөөлөгч Myoungshin Ahn болон болон албаны бусад төлөөлөгчид оролцлоо.  

Маргааш говь болон зүүн аймгуудын нутгаар усархаг аадар бороо орох тул болзошгүй үер ус, аянга цахилгаан, нөөлөг салхины аюулаас сэрэмжтэй Ус цаг уурын хүрээлэнгээс анхааруулж байна.