Хориглосон бүсээс нүүж, шилжих малтай өрхүүд дараах материалыг бүрдүүлнэ: Үүнд:

1.    Нүүж, шилжихээр хүсэлт гаргасан иргэд Газрын албанд хандсан өргөдөл гаргана.

2.    Өргөдлийн дагуу хорооны Засаг дарга тодорхойлолт /гарал үүслийн бичиг/ гаргах, дахиж малтай эргэж ирэхгүй тухай гар өргөдлөөр баталгаа малчнаас гаргуулж авна.

3.    Малчны малын А данс, дэвтэр байна.

4.    Нүүж очих газрын байршлыг мэдэгдэж танилцуулна. Уг байршлууд: 21-р хорооны 335-н гарам /ногоон толгой өртөө орчим/, Шар хад, Нарийны хэсэг болно.

5.    Малчдад малаа гаргах талаар албан мэдэгдлийг хугацаа зааж өгч мэдэгдэнэ. 

6.    Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнтэй хамтран нүүлгэх ажлыг 10 дугаар сард багтаан шуурхай зохион байгуулна. 

 

ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ КОМИСС