Буянт манал өрхийн эмнэлэг, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагатай хамтран 107-р сургуулийн сурагчдад түлэгдэлтийн үед авах анхан шатны тусламж үзүүлэх талаар сургалт зохион байгуулж гарын авлагаар хангаж ажиллаа.