Дүүргийн 32 хорооны зохион байгуулагч нарын дунд архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтыг 2017 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион байгууллаа. Энэ удаагийн сургалтын онцлог нь Архивын тасгаас хороодын архивын ажилтай урьдчилан танилцсаны үндсэн дээр заавар, стандарт зөрчсөн баримт бичгүүдийн талаар харилцан ярилцаж, хэрхэн боловсруулах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн юм.

         Мөн архивын баримтын нэгдсэн тооллогын дүнтэй холбогдуулан хороодын түвшинд архивын ажлын зохион байгуулалт, архив зүйн асуудлаар бодит байдалтай уялдуулсан сургалт явууллаа.    

 

Сургалтыг дүүргийн Архивын тасгийн дарга Д.Батхуяг, Архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн П.Баярмаа, Албан хэрэг хөтлөлтийн систем хариуцсан мэргэжилтэн Т.Марал, Шинэ иргэншил дээд сургуулийн багш Б.Алтанцэцэг нар явууллаа.