НИХТ 2017 оны 12 дугаар сарын 27-ны 02/482 тоот албан бичгийн хүрээнд дүүргийн ИТХ болон Газрын алба газрын туахай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хэлэлцүүлгийг 01 дүгээр сарын 05-наас 11-ны хооронд хуваарийн дагуу зохино байгуулж байна.

Одоогийн байдлаар 24 хороонд газрын тухай хуулийг сурталчилсан бол үлдсэн хороодод 01 дүгээр сарын 08-наас эхлэн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах юм. Хэлэлцүүлгийн үеэр иргэд кадастрын болон бүртгэлийн тухай мөн газар өмчлөл, газар эзэмших эрх, газрын төлбөр зэрэг олон асуултад мэргэжлийн зөвлөгөө авч байна.