Товч агуулга

Биелэлт өгөх Хугацаа

Хяналт тавих албан тушаалтан

1

Сар шинийн баярын өдрийг угтаж ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах

14 хоног

 

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

 

 

2

Сар шинийн баярын өдөрүүдэд хариуцлагатай эргүүл жижүүрийг томилж хуваарь гарган,  шуурхай ажиллагааны бригад ажиллуулж, хяналт тавьж болзошгүй осол, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх

14 хоног

 

Онцгой байдлын хэлтэс, Хууль зүйн тасаг

3

Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн тохижилт, хог хаягдлуудыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулж, хотын гудамж, талбайн гэрэлтүүлэгийн асалтад хяналт тавьж ажиллах

14 хоног

 

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс

4

Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд болон албан хаагчид 02 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөх

14 хоног

 

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

5

Нийслэл, дүүргийн өмчит төсөвт, өмчит аж ахуйн тооцоот байгууллагууд санхүүгийн тайлангаа үнэн зөв гарган бусад анхан шатны баримтуудыг бүрэн бүрдүүлж Нийслэл дэх төрийн аудитын газарт 02-р сарын 25-ны дотор аудитыг хийлгэж хуулийн хугацаанд аудитын дүгнэлтээ гаргуулж ажиллах

14 хоног

 

Төрийн сангийн хэлтэс

6

Дүүргийн 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж дүгнэсэн ажлын хэсгээс  зөвлөмж хүргүүлэх тул 2018 онд дутагдал зөрчлийг арилгах, гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлж ажиллах

14 хоног

 

Засаг даргын Тамгын газар

7

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/39 дугаар захирамжаар батлагдсан удирдамж, хуваарийн дагуу Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний харъяа байгууллагууд, хэлтэс, албад, хороод нийтийн  хэв журмыг хамгаалах эргүүлийг ажиллуулах

14 хоног

 

 

Хууль зүйн

тасаг