Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс, дүүргийн прокурорын газар, Хөдөлмөр халамжийн хэлтэс хамтран хариуцсан нутаг дэвсгэрт оршин суудаг хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй 54 иргэнд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Зөрчил болон зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиар сургалт зохион байгуулж дээрх иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт болон  нийгэмшүүлэх чиглэлээр Дүүргийн прокурорын газар, хөдөлмөр, халамжийн хэлтэстэй хамтран авч  хэрэгжүүлж буй ажлын талаар танилцуулан, санал солилцож ажиллаа.