Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй Манай хороо-Миний гудамж аяны хүрээнд хороод их цэвэрлэгээг идэвхтэй хийж байна. 09 дүгээр сарын 20 хүртэл үргэлжлэх Манай хороо-Миний гудамж аян:

 

1.    Гудамж, зам, талбайн тохижилт

 

2.    Ногоон байгууламжийн нэмэгдүүлэлт

 

3.    Байгууллага аж ахуйн нэгжийн гадна хаягийг холбогдох журманд нийцүүлэх

 

4.    Хог хаягдал, орчны бохирдлыг бууруулах

 

5.    Гудамж талбайн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх

 

6.    Инженерийн шугам сүлжээ дэд бүтцийг сайжруулах, аюулгүй байдлыг хангах гэсэн чиглэлээр хэрэгжих юм.