Видео

     Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Japan fund for poverty reduction, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар хамтран “Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах замаар хөрсний бохирдлыг бууруулах” төслийн танилцуулгыг дүүргийн 6, 7 дугаар хороодын иргэдэд өглөө. Хөрсний бохирдлыг судлахын тулд 6-р хорооны 13 өрх, 7-р хорооны 27 өрхөөс дээжлэлт болон асуумж судалгаа авсан байна. Хөрсний бактерийн гаралтай бохирдлын судалгаагаар 92 хувь нь их, 5 хувь нь дунд, 3 хувь нь бага бохирдолтой гэж гарсан байна. Тиймээс Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Газар зохион байгуулалт усны нэгдсэн бодлого зохицуулалтын газар хамтран хэрэгжүүлж байгаа уг төслийн хүрээнд гэр хорооллын хөрсний бохирдол буурч, эрүүл мэндийн нөхцөл байдал сайжрах боломж бүрдэх юм.