Засаг даргын тамгын газар, бүртгэлийн хэлтэс, улаан загалмайн хороотой хамтран “Зорилтот бүлгийн иргэдийг бичиг баримтжуулах, нийгэмшүүлэх” ажлыг зохион байгууллаа.

Уг төслийн хүрээнд зорилтот бүлгийн иргэдийг бичиг баримтжуулж, иргэдийн нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэн, төрийн болон нийгмийн халамжийн үйлчилгээг хүртэх боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор 1, 2, 5, 8, 10, 26, 30, 31-р хорооны нийт 74 иргэнийг бичиг баримтжууллаа.