Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/945 дугаар захирамж, дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/530 захирамжаар агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн буюу яндангийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлийн ажлыг гэр хорооллын 23 хороонд 2018 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр эхлүүлэн ажиллаж байна. 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн байдлаар 23 хорооны 11762 өрх тоологдоод байна.