Видео

Дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн Чанарын алба, Ёс зүйн хороо болон Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо хамтран “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг эрхэмлэе, эелдэг харилцаа, хандлагыг төлөвшүүлье” 9 сарын аян зохион байгуулж байна.                   

Аяны хугацаанд Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах, ёс зүйн алдаанаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалтын хөтөлбөр гарган сар бүр сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа бөгөөд эхний сургалтыг Чанарын албаны дарга М.Энхцэцэг эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд хийсэн байна.