Видео

     Энэ онд хэрэгжих хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээг иргэдэд танилцуулах өдөрлөгийн арга хэмжээг 4 бүсийн хороодод хийлээ. 

       Өдөрлөгөөр төсөл хөтөлбөр, ажил олгогч байгууллагуудын нээлттэй ажлын байрны танилцуулга, хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, дэмжлэгт хамрагдсан иргэдийн үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаагаар үйлчиллээ.

     Түүнчлэн дүүргийн зүгээс "Иргэн төвтэй хөдөлмөр эрхлэлтийн жил"-ийг зарлан иргэддээ ганц удаагийн бус байнгын эргэх холбоотойгоор үр дүнд чиглэсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээг хүргэж, өрхийн үйлдвэрлэгчдэд санхүүгийн дэмжлэг өгөхөөс илүүтэй ажилгүй, ажил хайгч иргэддээ хөдөлмөрлөх хандлагыг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрт бэлтгэх, бичил бизнес эрхлэгчдэд санхүүгийн бус зөвлөх үйлчилгээг жилийн турш үзүүлж байнгын ажлын байраа тогтвортой хадгалахад төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтайгаа хамтран бүх талаар зөвлөн, дэмжин туслах чиглэлийг баримтлан ажиллалаа.  

     Үйл ажиллагаанд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг сонирхсон 1600 гаруй иргэн оролцож мэдээлэл авлаа.