Видео

ЗОРИЛГО: Ахмад мэргэжилтнүүдийн хүсэлтэд үндэслэн ажил, хөдөлмөрт оролцох оролцоог нэмэгдүүлж мэдээллийн сан үүсгэн, тэдний мэдлэг, ажлын туршлагыг өвлүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх, өсвөр хойч, залуу үеийнхэнд хөдөлмөрийн дадал олгох чиглэлээр ажиллуулж орлогын дэмжлэг үзүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.

ХАМРАХ ХҮРЭЭ:

Сонгинохайрхан дүүргийн харъяат нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай болон цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд заасан тэтгэвэр авагч ахмад настан.

АРГА ХЭМЖЭЭ:

Аж ахуй болон өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэн өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэхэд нь зориулан 3.0 сая хүртэл төгрөгийн эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй санхүүгийн дэмжлэг олгох.

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

-Сонгинохайрхан дүүргийн харъяат тэтгэврийн насны иргэн байх.

-Тухайн салбартаа мэдлэг туршлагатай байх.

-Эргэн төлөлтөө бүрэн барагдуулах, тооцоолол боломжтой байх.

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ:

-Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

- Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хүсэлт, хорооны хөдөлмөр, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд бүртгүүлж баталгаажуулах

-Иргэний үнэмлэхний хуулбарын хамт

-Аж ахуйн болон өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэх хугацаа, гарах үр дүн, санхүүжилтийн тооцоо болон бусад шаардлагатай зүйлийг тусгасан төлөвлөгөөтэй байх

-Цээж зураг 1%

-Бусад /мэргэжил, ур чадварыг нотлох бичиг баримт/

ТӨСӨЛ АВАХ ХУГАЦАА:

Төсөл хүлээн авах хугацаа:

2020 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 09.00 цагаас 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 18.00 цаг хүртэл хүлээн авна. Иргэн төслийн бичиг баримтаа бүрдүүлэн Хөдөлмөр эрхлэлт,халамжийн асуудал хариуцсан хорооны мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгнө.

 

УТАС:  94442617, 86570017

ХАЯГ: Сонгинохайрхан дүүрэг 6 дугаар хороо ХМК-ийн зүүн талд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн байр 203 тоот

Утас: 94442617 86570017

 

 

“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ АЖЛЫН БАЙРЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГТ ХАМРАГДАХ ХҮСЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД:

ТӨСӨЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ТУХАЙ

Зорилго:

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хөдөлмөрт бэлтгэх, дэмжлэгтэйгээр ажилдзуучлах, тэдний аж ахуй эрхлэлт болон хөдөлмөр эрхлэх ур чадвар олгох, сургалтад хамруулах, урамшуулал, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх замаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан байнгын ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, тэдний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд зорилго оршино.

Хамрах хүрээ:

ü  Сонгинохайрхан дүүргийн харъяат хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн

ü  Байнгын асаргаанд байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч буй эцэг эх

ü  Сонгинохайрхан дүүргийн харъяат байх

Тавигдах шаардлага:

ü  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих төслийн санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ 5.0 хүртэл сая төгрөг байх ба дэмжлэгийг 4 хүртэл жилийн хугацаанд 50 хувийг эргэн төлнө.

ü  Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэрийн хугацаа нь хүчинтэй, тухайн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг, эх болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний биеийн байдал нь төслөө хэрэгжүүлэх боломжтой байх

ü  Хувиараа болон нөхөрлөл, хоршооны хэлбэрээр өрхийн үйлдвэрлэл, аж ахуй, бичил бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд хэрэгжих үндэслэлтэй бизнесийн санаа, сонирхол, үр ашиг, орлого нэмэгдүүлэх тооцоо судалгаатай төсөл, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон төсвийн саналыг боловсруулсан байх

ü  Төслийг нөхөрлөл, хоршоо, бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хэрэгжүүлэх бол давуу тал болох бөгөөд гишүүд оролцогчдын үүрэг хариуцлага, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлийг бичгээр тодорхойлсон байх

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

ü  Иргэний өөрийн болон хамтран ажиллах бусад иргэдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

ü  Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр, байнгын асаргаанд байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч байгаа тодорхойлолт

ü  Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах тухай иргэний хүсэлт, хорооны хөдөлмөр, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд бүртгүүлсэн байх

ü  Аж ахуй, бичил бизнес эрхлэх тооцоо судалгаатай төсөл, төлөвлөгөө, хаяг, байршил, утасны дугаарыг тодорхой бичсэн байх

ü  Хорооны засаг даргын тодорхойлолт /хаягийн лавлагаа ТҮЦ машинаас авах/

ü  Нийгмийн даатгалын лавлагаа авах /2020 оны 1-р сараас одоог хүртэл/

ü  Аж ахуй эрхлэлтийн сургалтад хамрагдсан гэрчилгээ, хуулбарын хамт

Төсөл хүлээн авах хугацаа:

2020 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 09.00 цагаас 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 18.00 цаг хүртэл хүлээн авна. Иргэн төслийн бичиг баримтаа бүрдүүлэн Хөдөлмөр эрхлэлт,халамжийн асуудал хариуцсан хорооны мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгнө.

УТАС:  94442617, 86570017

ХАЯГ: Сонгинохайрхан дүүрэг 6 дугаар хороо ХМК-ийн зүүн талд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн байр 203 тоот

Утас: 94442617 86570017

ЗОРИЛГО: Ахмад мэргэжилтнүүдийн хүсэлтэд үндэслэн ажил, хөдөлмөрт оролцох оролцоог нэмэгдүүлж мэдээллийн сан үүсгэн, тэдний мэдлэг, ажлын туршлагыг өвлүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх, өсвөр хойч, залуу үеийнхэнд хөдөлмөрийн дадал олгох чиглэлээр ажиллуулж орлогын дэмжлэг үзүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.

ХАМРАХ ХҮРЭЭ:

Сонгинохайрхан дүүргийн харъяат нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай болон цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд заасан тэтгэвэр авагч ахмад настан.

АРГА ХЭМЖЭЭ:

Аж ахуй болон өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэн өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэхэд нь зориулан 3.0 сая хүртэл төгрөгийн эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй санхүүгийн дэмжлэг олгох.

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

-Сонгинохайрхан дүүргийн харъяат тэтгэврийн насны иргэн байх.

-Тухайн салбартаа мэдлэг туршлагатай байх.

-Эргэн төлөлтөө бүрэн барагдуулах, тооцоолол боломжтой байх.

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ:

-Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

- Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хүсэлт, хорооны хөдөлмөр, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд бүртгүүлж баталгаажуулах

-Иргэний үнэмлэхний хуулбарын хамт

-Аж ахуйн болон өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэх хугацаа, гарах үр дүн, санхүүжилтийн тооцоо болон бусад шаардлагатай зүйлийг тусгасан төлөвлөгөөтэй байх

-Цээж зураг 1%

-Бусад /мэргэжил, ур чадварыг нотлох бичиг баримт/

ТӨСӨЛ АВАХ ХУГАЦАА:

Төсөл хүлээн авах хугацаа:

2020 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 09.00 цагаас 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 18.00 цаг хүртэл хүлээн авна. Иргэн төслийн бичиг баримтаа бүрдүүлэн Хөдөлмөр эрхлэлт,халамжийн асуудал хариуцсан хорооны мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгнө.

 

УТАС:  94442617, 86570017

ХАЯГ: Сонгинохайрхан дүүрэг 6 дугаар хороо ХМК-ийн зүүн талд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн байр 203 тоот

Утас: 94442617 86570017

ЗОРИЛГО:

Хувиараа болон нөхөрлөл, хоршооны хэлбэрээр аж ахуй, бичил бизнес эрхлэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчийг санхүүгийн  дэмжлэг, арга хэмжээнд хамруулж, байнгын ажлын байр бий болгох, орлого нэмэгдүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.

ХАМРАХ ХҮРЭЭ:

*    Аж ахуй, бичил бизнес, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх хүсэлтэй 35 ба түүнээс дээш насны хөдөлмөрийн насны иргэн, гадаадад ажиллаж, амьдарч байгаад ирсэн иргэнд 5.0 хүртэл сая төгрөгийн ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ нөхцөлтэй санхүүгийн дэмжлэг олгох.

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

*    Сонгинохайрхан дүүргийн харъяат байх

*    Бизнес үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн байх ба эргэн төлөлтөө бүрэн барагдуулах тооцоолол судалгаатай байх

*    Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдаагүй байх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

*    Санхүүгийн дэмжлэг хүссэн тухай өргөдөл /хорооны Хөдөлмөр халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд бүртгүүлэн баталгаажуулах/

*    1 хувь цээж зураг

*    ХЗЗ-1 маягтуудыг бөглөж хавсаргах

*    Нийгмийн даатгалын лавлагаа /2020 оны 01 сараас одоог хүртэл/

*    Иргэний өөрийн болон хамтран ажиллах бусад иргэдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

*    Оршин сугаа хаягийн тодорхойлолт /ТҮЦ машинаас авсан байх/

*    Аж ахуй, бичил бизнес эрхлэх үйл ажиллагааны төсөл, төлөвлөгөө /төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг байршил, холбогдох утасны дугаарыг тодорхой бичсэн байх/

*    Гадаадад ажиллаж, амьдарч байгаад ирсэн бол гадаад паспорт, шаардлагатай бол эзэмшсэн мэргэжил, ур чадварыг тодохойлох бичиг баримт

ТӨСЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ /2 үе шаттай явагдана/

1.   Ирүүлсэн төслийн баримт бичгийн бүрдэл, тавигдах шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буйг томилогдсон ажлын хэсэг сонгон шалгаруулна.

2.   2-р шатанд тэнцсэн иргэн өөрийн төслийг ажлын хэсэг болон ажлын хэсгийг хянаж байгаа иргэдийн төлөөлөлд танилцуулж үнэлгээ авна. /ажлын хэсгийн үнэлгээ иргэдийн үнэлгээний нийлбэрээр нэгдсэн дүн гарна/

*    Төсөл ирүүлсэн хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийн төсөл шалгаруулах ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулна.

*    Хүсэлт ирүүлсэн иргэн нь хийхээр төлөвлөсөн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр мэргэжлийн ур чадвар эзэмшсэн байх нь төслийн шалгаруулалтад давуу тал болно.

*    Санхүүгийн дэмжлэг нь 36 сарын хугацаатай 100 хувийн эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй байна.

ТӨСӨЛ АВАХ ХУГАЦАА:

2020 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 09.00 цагаас 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 18.00 цаг хүртэл хүлээн авна. Иргэн төслийн бичиг баримтаа бүрдүүлэн Хөдөлмөр эрхлэлт,халамжийн асуудал хариуцсан хорооны мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгнө.

            УТАС:  94442617, 86570017

ХАЯГ: Сонгинохайрхан дүүрэг 6 дугаар хороо ХМК-ийн зүүн талд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн байр 203 тоот

 

Facebook group:  “Нээлттэй ажлын байрны зар” СХД хөдөлмөр эрхлэлт

Нийслэлийн Онцгой комисс өнөөдөр шуурхай хуралдаж, энэ сарын 17-ны өдрийг хүртэл нийтийн тээврийн үйлчилгээнд гарах автобусны тоог 50 хувиар бууруулах чиглэлийг нийслэлийн Нийтийн тээврийн газрын удирдлагуудад өглөө. Шаардлагатай тохиолдолд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж өргөн хэрэглээний зах, худалдааны төвүүдийн ажлын цагийг хязгаарлах арга хэмжээг авч ажиллахыг холбогдох албаныханд үүрэг болгосон байна. Энэ мэдээллийг зарим хэвлэл мэдээллийн байгууллага худалдааны төвүүдийг хаахаар болсон гэж мэдээлжээ.

Бид бодитой эсэхийг Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга Ц.Мөнхбаатараас тодруулахад, "Зах, худалдааны төвүүдийг хаах шийдвэр Нийслэлийн онцгой комиссоос гараагүй шүү. Ташаа мэдээлэл тарж байна. Нарантуул, Хархорин зэрэг захыг хаах талаар зарим хүн санал гаргасныг хэлэлцээд шаардлагагүй гэж үзсэн. Хэрэв хаавал хүнс, барааны хомсдол үүсэх учраас Нийслэлийн Онцгой комисс ийм шийдвэр гаргаагүй" гэв.

            Улсын онцгой комисс өнөөдөр өглөө 06:00 цагт Шадар сайдын өрөөнд яаралтай хуралдаж шийдвэр гаргасны дараа үргэлжлүүлэн нийслэлийн Онцгой комисс хуралдаж, нийслэлийн хэмжээнд шинэ төрлийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, тархалтын хүрээг өргөжүүлэхгүй байх талаар авч хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх талаар хэлэлцлээ.

            Харин Нийслэлийн Онцгой комиссын хуралдаанаар сэжигтэй тохиолдлоор бүртгэгдсэн иргэний зорчсон, байрласан газруудыг нарийвчлан тогтоож, хавьталд орсон иргэдийг илрүүлэн эрүүл мэндийн тандалт судалгаа шинжилгээнд хамруулахыг хотын Захирагч С.Амарсайхан нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газар болон нийслэлийн Эрүүл мэндийн газарт үүрэг болголоо.

Мөн энэ сарын 17-ны өдрийг хүртэл нийтийн тээврийн үйлчилгээнд гарах автобусны тоог 50 хувиар бууруулах чиглэлийг нийслэлийн Нийтийн тээврийн газрын удирдлагуудад өглөө. Шаардлагатай тохиолдолд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж өргөн хэрэглээний зах, худалдааны төвүүдийн ажлын цагийг хязгаарлах арга хэмжээг авч ажиллахыг холбогдох албаныханд үүрэг болгов.

Энэ үеэр нийслэлийн Онцгой комиссын зарим гишүүдээс халдвараас урьдчилан сэргийлэхийн тулд олон хүнийг хамарсан хурал зөвлөгөөнийг онлайн хэлбэрээр хийж, түргэн хоол болон хүргэлтийн үйлчилгээ эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг түр зогсоох арга хэмжээг авахыг санал гаргалаа.

2020 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр Москва-Улаанбаатар чиглэлийн “Аэрофлот” компанийн онгоцоор ирсэн Бүгд Найрамдах Франц Улсын иргэнээс Шинэ коронавирусийн халдвар илэрлээ.

Тухайн иргэнийг Дорноговь аймагт тусгаарлан, давтан шинжилгээ хийж эхний хариуг баталгаажуулах юм. Нэгдүгээр хавьталд орсон 120 гаруй хүнийг тусгаарлан шинжилгээ авч, дам хавьталд орсон 500 гаруй хүнийг олж тогтоож байна. Энэ хугацаанд Баянгол, Веранда, Ариг ресторан, ICC Tower-т очиж үйлчлүүлсэн, галт тэргээр зорчсон зэргээр хавьталд орсон иргэд өөрсдийгөө тусгаарлан, сэжигтэй шинж тэмдэг илэрвэл Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд хандахыг зөвлөж байна.

Франц Улсаас зөөвөрлөгдөн ирсэн халдварыг тархахаас сэргийлж нийслэл, аймаг, сумаас гарах хот хоорондын зорчигч тээвэр болон хувийн тээврийн хэрэгсэл, орон нутгийн нислэг, суудлын галт тэрэгний хөдөлгөөнийг 2020 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 07.00 цагаас 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн 07.00 цаг хүртэл зогсоолоо. Зайлшгүй шаардлагаар нийслэл, аймаг, сум руу зорчих бол нийслэл, аймгийн Онцгой комисст хүсэлтээ гаргаж зөвшөөрөл авах ёстой.

Бүгд Найрамдах Франц Улсын иргэн Дорноговь аймгийн Улаанбадрах суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “Бадрах Энержи” компанид ажилладаг. Нутагтаа 10 гаруй хонохдоо гэрийн ойролцоох дэлгүүрээр үйлчлүүлсэн, сүүлийн 14 хоногт зэрлэг мал, амьтан, сэг зэмтэй харьцаагүй, далайн захаар яваагүй, ойролцоох мужийн Зеблин дүүрэгт халдварын нэг тохиолдол бүртгэгдсэн гэж өгүүлжээ.  Монгол Улсад ирж Баянгол зочид буудалд байрлахад нь 14 хоног өөрийгөө тусгаарлаж, ажиглах  зөвлөмж өгсөн ч хайхраагүй байна.

Улмаар 2020 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр Улаанбаатар-Сайншанд чиглэлийн галт тэргээр явж Дорноговь аймгийн Улаанбадрах суманд байх “Бадрах Энержи” компанийн “Зөөгч Овоо” кэмпэд байрлажээ. Түүнээс хойш халуурах, хамар битүүрэх, хоолны дуршил муудах зэрэг шинж тэмдэг илэрсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар биеийн байдал нь тогтвортой, халуунтай байна. Улсын онцгой комисс, Эрүүл мэндийн яам, тагнуул, цагдаа, мэргэжлийн хяналт зэрэг холбогдох бүх байгууллага шаардлагатай арга хэмжээг авч байна. Иргэд айж тэвдэлгүй, аль болох гэртээ байх, гараа тогтмол угаах, гадуур явах бол амны хаалт заавал зүүхийг Улсын онцгой комисс дахин зөвлөлөө гэж Засгийн газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.

1. БНСУ, Япон Улстай хийдэг нислэгүүдийг болон Эрхүү, Улаан-Үдтэй хийдэг нислэгүүдийг зогсоосон хугацааг 16 хоногоор нэмж 3-р сарын 28 хүртэл сунгалаа.

2. Халдварын тархалт огцом нэмэгдэж буй Европын орнуудаас ирэх гадаадын иргэдийн хөдөлгөөнийг зогсоох, виз олголтыг хязгаарлана. Учир нь европын 41 улсад халдвар тархаад байна.

3. Маргаашнаас нөөцийн махыг худалдаанд гаргана. Өдөрт 100 тн махыг 279 цэгээр нийлүүлнэ. Улаанбаатарын хүн амын махны хэрэглээ өдөрт 120 тн байдаг. Ингэж тооцвол 4 сарын турш буюу 7-сард шинэ мах гартал нөөцийн махны тогтвортой нийлүүлэлтийг хангалаа.

Түүнчлэн хувийн хэвшлүүдийн бэлдсэн 10 мянган тн махыг дотооддоо нийлүүлнэ. Үр дүнд нь махны үнэ хямдрах нөхцөл бүрдэж байна.

-Гурилын нөөц мөн 100 хувь байна.

-Стратегийн гол хүнсний бүтээгдэхүүнийг албан татваргүй, НӨАТ-гүйгээр импортолно.

Өнөөдрөөс эхлэн нийслэлийн зургаан дүүргийн 279 цэгт нөөцийн махыг худалдаалж эхэлнэ. Засгийн газраас 2020 онд 20 мянган тонн мах нөөцлөх үүрэг өгсөн. Одоогийн байдлаар 13 мянга 200 тонн махыг нөөцлөөд байгаа аж.

Хөгжлийн банк зээлийн асуудлыг шийдвэрлэвэл нөөцийн мах бэлтгэх 15 аж ахуйн нэгж нь үргэлжлүүлэн мах нөөцлөх юм байна. Энэ жилийн хувьд нөөцийн махыг нийслэлийн зургаан дүүргийн 279 үнсний дэлгүүрээр худалдаалах бөгөөд үнийн хувьд нэг килограммыг нь 7700-6200 төгрөгөөр худалдаалах юм. 

Тухайлбал:

Үхрийн мах- 7700 төгрөг

Хонины мах- 6700 төгрөг

Ямааны мах- 6200 төгрөг

Шинэ коронавирусийн халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх эмнэлгийн байгууллагын бэлэн байдлыг хангах ажлын хүрээнд дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг үзүүлэх ажил зохион байгууллаа.

Үзүүлэх ажилд Нийслэл, дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, дүүргийн ЗДТГ хамтран оролцлоо. Мөн дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэгт болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 16 ортой тусгаарлах тасаг байгууллаа.  

Таны автомашины улсын дугаар 3 болон 8 гэсэн тоогоор төгссөн бол энэ сардаа багтаан татвар төлөх ёстой. Татвар төлөх хугацаа дуусах дөхөж  байгаа тул та үүргээ биелүүлж амжиж татвараа төлнө үү !!!

Хэрвээ танд банк явах зав зай хомс буй бол санаа зоволтгүй. Авто тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч иргэд ухаалаг утасны SMARTCAR аппликейшн болон тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн цахим үйлчилгээний www.smartcar.mn, www.itax.mta.mn  цахим хуудсанд хандаж, цаг хугацаагаа хэмнэн, авто тээврийн хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдол, зам ашигласны төлбөрийг аль ч банкны онлайн гүйлгээний эрхтэй төлбөрийн карт, QPay үйлчилгээгээр дамжуулан төлбөрөө төлөх бүрэн боломжтой. Мөн ГЭРЭГЭ киоск машинаар дурын банкны картаар төлөх боломжтой.

Иргэн та цаг заваа хэмнэж www.itax.mta.mn,  www.smartcar.mn цахим хуудсаар   дамжуулан төлбөрөө төлөөрэй. Та авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаар бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөрийг онлайнаар төлсөн бол төлбөрийн баримтаа хэвлэж, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээндээ хавсаргаарай.

Таны эзэмшиж буй автомашины улсын дугаар

1,6 тоогоор төгссөн бол НЭГДҮГЭЭР сард

2,7 тоогоор төгссөн бол ХОЁРДУГААР сард

3,8 тоогоор төгссөн бол ГУРАВДУГААР сард

4,9 тоогоор төгссөн бол ДӨРӨВДҮГЭЭР сард

5,0 тоогоор төгссөн бол ТАВДУГААР сард тээврийн хэрэгслийн албан татвараа төлнө.

Та тээврийн хэрэгслийн албан татвар, төлбөр хураах цэгүүдэд биечлэн очихоор бол:

Таны тээврийн хэрэгслийн төлөх татварын дүн нэхэмжлэх үүссэн тохиолдолд Худалдаа хөгжлийн банк, Улаанбаатар Хотын Банк, ХААН банк, Голомт банк, Хас банк, Төрийн банкинд хандан төлж болохоос гадна дараах татварын цэгүүдээр үйлчлүүлж болно.

 

Д/д

Байршил

Цагийн хуваарь

1

Татварын хэлтэс /БЗД, БГД, СХД, СБД, ЧД, ХУД, НД, БХД, БНД/

Даваа ~ Баасан: 09:00 - 18:00
Бямба, Ням : Амарна

2

Авто Тээврийн Үндэсний Төв /цирк салбар, таван ган салбар/

Даваа ~ Баасан: 09:00 - 18:00
Бямба, Ням : Амарна

3

Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төв /Дүнжингарав, Мишээл, Драгон төв, 6 буудлын Оргил төв/

Даваа ~ Баасан: 09:00 - 18:00
Бямба, Ням : Амарна

4

Техник хяналтын үзлэгийн төв /БЗД, БГД, СХД/

Даваа ~ Баасан: 08:30 - 20:30
Бямба, Ням: 09:00 - 19:00

5

Да хүрээ худалдааны төв                   

Мягмар ~ Ням: 08:30 - 17:30
Даваа : Амарна