Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнг индексээр хэмжиж урамшуулдаг тогтолцоог бүрдүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг дарга захирамж гаргаж, нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнг индексээр дүгнэх  журам баталсан.

 

Журмын дагуу төрийн өмчит ерөнхий боловсролын сургуулийн 11, 12 жилийн сургалттай сургуулиудын 5-р ангийн стандарт хэрэгжилтийн “Чанарын шалгалт”-ыг НБГ-аас зохион байгуулсан бөгөөд шалгаруулалтын дүнг нийслэлийн Засаг даргын удирдлагын зөвлөлийн хурлаар мөнгөн урамшуулал олгох тухай хэлэлцүүлэн нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 06 сарын 10-ны өдрийн А/575 тоот захирамжаар 50 багшийн үзүүлсэн амжилт, үр дүнгээр нь тус бүрийг 1-5 сая төгрөгөөр урамшууллаа.

Энэхүү “Чанарын шалгалт”-д дүүргийн багш нар идэвхтэй оролцож,  урамшууллыг Ирээдүй цогцолбор, 3-р бага сургуулийн багш Ш.Болормаа, П.Мягмар, Ж.Баярмаа, Ж.Батжаргал, Ирээдүй цогцолбор, 2-р  бага сургуулийн багш Ч.Болормаа, Ирээдүй цогцолбор, 1-р бага сургуулийн багш Ж.Алтансувд, Ч.Буяндэлгэр, Б.Гэрэлтуяа, 76 дугаар сургуулийн багш Х.Баярсайхан нарын 9 багш хүртлээ.