Нийслэл, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилтын биелэлтийг 9 дүгээр сарын 24-ний дотор ирүүлэхийг мэдэгдье.

Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс