Улс, нийслэлийн  2014-2018 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр боловсруулан НИТХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулах гэж байгаатай холбогдуулан хүснэгтийн дагуу хөтөлбөрт тусгах төсөл, арга хэмжээний саналаа 2013 оны 9 дүгээр сарын 23-ны дотор цаасаар болон файлаар яаралтай ирүүлнэ үү.

Холбоо барих:
СТСХ-ийн мэргэжилтэн Ч.Баттулга  70171673, 93233131
ЭЗТХ-ийн мэргэжилтэн А.Батсайхан 70171117, 99143929

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг эндээс татаж авна уу.