Дүүргийн төсвийн байгууллагын шууд захирагч, нягтлан бодогч нарт нийслэлийн Аудитын газраас 10 дугаар сарын 3-ны өдөр сургалт зохион байгууллаа. Ирээдүй цогцолбор сургуулийн сургалтын танхимд болсон тус сургалтаар 2012 оны санхүүгийн тайланд аудит хийхэд гарсан зөрчлүүд, цаашид анхаарах болон 2013 онд Төсвийн тухай хууль хэрэгжиж байгаатай холбогдуулан төсөвт байгууллагад хуваарийн дагуу санхүүгийн
тайланд явцын аудит хийх талаар зааж сургасан байна.