ДЭЭЛТЭЙ МОНГОЛ НААДАМ - 2013 арга хэмжээний удирдамж