2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг  2014 оны 1 дүгээр сарын 2-оос 2 дугаар сарын 10-ны дотор хүлээн авах болно.

Энэ хугацаанд байгууллагын санхүүгийн ажилтан нь онлайн программд тайлангаа тодруулгын хамт шивж илгээсэн байх шаардлагатай бөгөөд цаасаар заавал баталгаажуулна. Тайланг тушаахдаа шуудангаар илгээж болно.

ШУУДАНГИЙН ХАЯГ: УЛААНБААТАР ХОТ СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ   ЗАСАГ  ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ТАЙЛАН ШИВЭХ ЦАХИМ ХАЯГ: httj://202.170.66.203//