Засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 01 дугаар албан даалгавраар Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг зохион байгуулахыг Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллага, хороод, Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагуудад үүрэг болголоо.