2018 оны 06 дугаар сарын 18                                                       Сонгинохайрхан дүүрэг

Д/д

ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгж, байгууллага

ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах иргэн, аж ахуйн нэгж

1

Албан хүсэлт

Албан хүсэлт, өргөдөл

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /иргэний үнэмлэх/-ний хуулбар

3

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай байгуулсан Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ /эх хувь/

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай байгуулсан Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ /эх хувь/

4

Тус ажлын байранд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас олгосон дүгнэлт, мэдээллийн санд бүртгүүлсэн бүртгэлийн хуудас

Тус ажлын байранд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас олгосон дүгнэлт, мэдээллийн санд бүртгүүлсэн бүртгэлийн хуудас

5

Тогоочийн мэргэжлийн үнэмлэх

Худалдагчийн мэргэжлийн үнэмлэх

6

Ажиллагсдын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан дэвтэр /Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/415 дугаар тушаал/

Ажиллагсдын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан дэвтэр /Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/415 дугаар тушаал/

 

 Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ, худалдааны зөвшөөрөл хүссэн хүсэлт, холбогдох материалыг 2018 оны 06 дугаар 18-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн 207 тоот өрөөнд хянуулаад, ЗДТГ-ын бичиг хэргийн 312 тоот өрөөнд хүлээж авна.

 

ХҮНС, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС