ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ЗӨВЛӨМЖ

2018 оны 07 сарын 02                                                                              Улаанбаатар хот

 

Хороодын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажилллагаанд

хяналт-шинжилгээний ажлыг зохион байгуулсан тухай

 

            Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 06- ны өдөр баталсан удирдамжийн дагуу хороодын эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны үр дүнд явцын хяналт-шинжилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэв. Хяналт-шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэхдээ Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-д заасан шалгуур үзүүлэлт, аргачлалыг удирдлага болгон ажиллаа.

 

            Ажлын хэсгээс хороодын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгөөгүй бөгөөд 2018 оны 3, 4 дүгээр улиралд үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллах дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

1.    Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.

2.    Монгол Улсын хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол, журам, дүрмийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх, өөрийн хариуцсан ажил үүргийн талаар зайлшгүй мэдэх бичиг баримтыг уншиж судлах.

3.    “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд зарлагдсан аян, уралдаанд идэвх санаачлагатай оролцож, ач холбогдол өгч ажиллаж, үр дүнг тооцох.

4.    Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан ”Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, Нийслэлийн Засаг даргын А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам”-ын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.

5.    Хорооны Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, дүүргийн Засаг даргатай байгуулсан “Батламж” гэрээний хоёр жилийн хэрэгжилтийн үр дүнг тооцоо судалгаатай гаргаж тайлагнах. 

6.    Хорооны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудын биелэлтийг хангаж, төлөвлөсөн ажлаа 100 хувь хэрэгжүүлэх талаар санаачлагатай ажиллаж үр дүнг тооцох.

7.    Хороодын Засаг дарга нарын шуурхай зөвлөгөөн дээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг биелэлтийг хангуулахад онцгой анхаарч, хариуцлага тооцож ажиллах.

8.    Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг сайтар зохион байгуулж, үр дүнг тооцох.

9.    Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж биелэлтийг нь тооцож байх.

10. Хөрөнгө оруулалтаар бий болсон нийтийн эзэмшлийн зам талбайд байгаа эд хөрөнгийн ашиглалт хамгаалатанд анхаарч, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын нэр, төрөл, байршил, тоо хэмжээг бодитой төлөвлөж ирүүлэх

11. Албан хэрэг хөтлөлтийн Edoc системийн нэвтрүүлэлтийг эрчимжүүлж, заавар стандартыг мөрдөн ажиллах. “Өргөдөл, гомдлын нэгдсэн систем” /smartcity.mn/-ийн ашиглалтыг сайжруулж, зөрчил гаргахгүй ажиллах.

12. Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган, төрийн захиргааны болон цэргийн мэргэжлийн дээд байгууллагаас өгөгдсөн үүрэг даалгавар, албан ажлыг цаг тухайд нь хуулийн хүрээнд биелүүлж ажиллах.

13. Байгаль орчныг хамгаалах, хог хаягдал, агаар болон хөрсний бохирдолыг бууруулах, автозам, нийтийн эзэмшилийн гудамж талбайг тохижуулах, хамгаалах талаар гарсан хууль, эрх зүйн баримт бичиг, холбогдох журам, дүрмийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх талаар санаачлагатай ажиллах.

14. Нийгмийн бодлогын чиглэлээр хийж хэрэгжүүлсэн томоохон ажлын үр дүнг олон нийтэд, ил тод нээлттэй мэдээлж сурталчлах,

15.  Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт багтсан “Аз жаргалтай хот”-ын /Аз жаргалын индекс/ биелэлтийг тооцон хэрэгжүүлэх.

 

 

Энэхүү зөвлөмжийн биелэлтийг улирал Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст ирүүлж байх.

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР