Хувиараа болон нөхөрлөл, хоршооны хэлбэрээр аж ахуй, бичил бизнес эрхлэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулж байгаа Сонгинохайрхан дүүргийн иргэдийг “Хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл, хөтөлбөр”-ийн хүрээнд байнгын ажлын байр бий болгох, ажлын байраа хадгалах зорилготой эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгийн арга хэмжээнд урьж байна.