Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс Нийслэлийн 9 дүүргээс сонгон Сонгинохайрхан дүүрэгт хэрэгжүүлэх  КОВИД-19 нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл-Инноваци шингэсэн хариу арга хэмжээ төслийн анхдугаар уулзалт амжилттай боллоо.