Нийслэлийн засаг даргын А/06 Дүүргийн засаг даргын А/33 тоот захирамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтуудыг 2020.01.22-с 2020.01.26-ний хооронд зохион байгуулж ажиллалаа.

Зөөврийн болон шугамаар ус түгээдэг 223 ус түгээх байруудаас нийт 86 ус түгээх байраар шалгалт хийж 56 зөрчил илрүүлж 28 зөрчил дутагдлыг арилгуулж ажиллалаа.