Нийт дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг 90 сууц өмчлөгчдийн холбоодоос 59 сууц өмчлөгчдийн холбоодын ариутгал халдваргүйтгэл, гадна орчны цас мөсний цэвэрлэгээ, тог цахилгааны аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийж 135 зөрчил илрүүлж 93 зөрчил дутагдлыг арилгуулав.