Монгол Улсын Засгийн газар, дэлхийн банктай хамтран баталсан Хөгжлийн зээлийн гэрээнд заасны дагуу энэ оны хагас жилийн малын түүвэр судалгааг 2013 оны 06 сарын 02-оос 14-ний өдрүүдэд улсын хэмжээнд зохион байгуулахаар бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.

Энэхүү тооллогыг явуулах нь Мал аж ахуйн салбарын статистик мэдээллийг цуглуулахад түүвэр судалгааны аргыг ашиглах, мал

 

тооллогод түүвэр судалгааны аргыг туршин нэвтрүүлэх боломжийг судлах, мал тооллогын хүснэгтэн маягтын асуулга хэлбэрт шилжүүлэн турших, мал тооллогоор “Малын Индексжүүлсэн даатгал” төсөлд шаардлагатай мэдээллийг цуглуулахад оршиж байгаа юм.

Мал тооллогынбэлтгэл ажлыг хангаж тооллогонд ажиллах тоологч нарт сургалт амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалтанд мал бүхий 20 хорооны  13 тоологч нар идэвхтэй хамрагдлаа.