Сонгинохайрхан дүүрэгт газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд урьд онуудын газрын төлбөрийн дутуу төлөлт болон 2013 оны 2-р улирлын газрын төлбөрөө 2013.06.20-ны дотор төлж барагдуулна уу.

Заасан хугацаанд төлбөрөө барагдуулаагүй, гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэж алданги, торгууль тооцож газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох хүртэлх арга хэмжээ авахыг анхааруулж байна.

СХД-ийн Өмч, Газрын Харилцааны Алба