Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтонд тусгах саналын хүснэгтийг эндээс татаж авна уу