Энэ  сарын  21-ний  өдөр  Цагдаагийн  нэгдүгээр  хэлтсийн  хамт  олон “Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагаа” Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг иргэдэд ил тод нээлттэй байлгах зорилгоор “Нээлттэй  хаалганы өдөр-2014” өдрийг зохион байгуулж 56 иргэнийг хүлээн авч, 19 өргөдөл гомдол хүлээн авч шийдвэрлэн гэмт хэрэг зөрчлөөс  иргэдийг   урьдчилан  сэргийлсэн  8  төрлийн  190  ширхэг  зурагт  хуудас,  санамж, сэрэмжлүүлэгийг тараан хүргэсэн байна.